ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 2)
 
สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวขวัญศิรินทร์  ตั้งชัยวรรณา
2 5951209004 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวทิพารินทร์  สินโสภณกิจ
3 5951209005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวธนพร  จนาพิระกนิฏฐ์
4 5951209008 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวประกายพฤกษ์  พานิช
5 5951209009 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวพิชญ์สินี  จงวนาพิทักษ์กุล
6 5951209010 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวเสาวลักษณ์  ตั๋นคำ
7 5951209011 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวอัญชิสา โกสุมสุริยา
8 5951209259 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KIKI  KHOIFIN
9 5951209260 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. MUHAMMAD SYUKUR
10 5951209261 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. SISALERMKIAT  PHANDANOUVONG
11 5951209262 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS THEVY LERTLIVANH
 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951401001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวพิมพ์มาดา  จันทร์เสถียร
2 5951707008 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. JOHNSON  MAKINWA OGUNSUA
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5871501002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายเอนกวงศ์  ยอดดำเนิน


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851701005 ปริญญาโท (แผน ก1) MR. NICHOLAS HADI
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560