ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 3)
 
สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวขวัญศิรินทร์  ตั้งชัยวรรณา
2 5951209004 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวทิพารินทร์  สินโสภณกิจ
3 5951209005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวธนพร  จนาพิระกนิฏฐ์
4 5951209009 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวพิชญ์สินี  จงวนาพิทักษ์กุล
5 5951209010 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวเสาวลักษณ์  ตั๋นคำ
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951401001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวพิมพ์มาดา  จันทร์เสถียร
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5871501002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายเอนกวงศ์  ยอดดำเนิน
 
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560