ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 2)
 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851006259 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS PHYNA NUON
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851407001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกฤติยา บุญรอด
2 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. MUHAMMAD RAFIQ NAILUN
3 5951407005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุรีย์พร สุขพร
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560