ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน ไม่เกินทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.constitutionalcourt.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2141 7675

เอกสารแนบ : รายละเอียด