ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
(ครั้งที่ 1)
 
สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาว ณัฐชยา ขาวฟอง
2 5851209004 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาว วรารัตน์ นามวงค์
3 5851209007 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาว ศิริวัลยา เชื้อสะอาด
4 5851209009 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. CHUN JIANG
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851407003 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. TEUKU IRAWAN SATRIA
2 5851407004 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาว มุขธิดา แซ่โค้ว
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560