ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 5)
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851006255 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวโสภิต เจนประดับ
2 5851006257 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS ANNISA LAURA MARETHA
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851107001 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. WISELY LONEX KAWAYE
   
สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851209003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายทัตพงศ์ นามวัฒน์
   
สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851401001 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS SHUNE LEI THU
2 5851401002 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS CAHYUNING ISNAINI
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560