ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 4)
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851006251 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวปฐมาวดี นาคินทร์
2 5851006253 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวเพียงรวี นันตาวงศ์
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851407005 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. FESSEHAYE HDREMARIAM DESALE
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560