ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 6)
 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851006251 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวปฐมาวดี นาคินทร์
2 5851006253 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวเพียงรวี นันตาวงศ์
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560