ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 5)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 5)

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851401001 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS SHUNE LEI THU
2 5951407004 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวมุขธิดา แซ่โค้ว

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851701002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายศักดิ์หิรัญ สกุลเวช
 
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5852002011 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาววริยา รุ่งโรจน์ชัยพร
  
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560