ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 3)
สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851203253 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวเกวลิน ธนทรัพย์พิพัฒน์
2 5851203257 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวปทุมรัตน์ แสงดอก
3 5851203259 ปริญญาโท (แผน ข) นายปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
4 5851203264 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวเพ็ญสุดา ศรีลาวงษ์
5 5851203268 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร
6 5851209005 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาววัชรินทร์ อิ่นแก้ว
7 5851209251 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวนลินี จันทรประภาพร


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(ครั้งที่ 3)
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851102001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวปฐาวี ลีพิทักษ์รัตน์
2 5851107001 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. WISELY LONEX KAWAYE
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951407005 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวสุรีย์พร สุขพร
 


ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560