ข่าวกิจกรรม/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มฟล"


ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มฟล” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง (E3ฺ-206) อาคาร สำนักวิชา 3(E3) ชั้น 2 โซน B     

ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน   เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/CAaDGA80Fe0Fe0JEj0Q2 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ส่วนบริการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-5391-6389