ข่าวกิจกรรม/อบรม

[10 มี.ค. 2560] ขอเชิญการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(สพสว.) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ และรุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.labanimals.net
 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://postgrads.mfu.ac.th/ckfinder/userfiles/files/Activity%20News/0250.pdf
 

ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดบส่งใบตอบรับมาที่ 02-5790388 หรือ Email: admin@labanimals.net

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 รุ่นละ 50 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) โทร 02-561-2445 ต่อ 624