ข่าวบริการการศึกษา

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ 
 
►►หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ
 
ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สำนักวิชา วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ตจวิทยา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชา เคมีประยุกต์
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา สังคมศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
►►หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
 
ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชา นิติศาสตร์
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา บริหารวิสาหกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชา การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
ปีการศึกษา 2558
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบริหารวิสาหกิจ
สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชา นิติศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 
Update May 23, 2017