ข่าวกิจกรรม/อบรม

Research Ethics

“Research Ethics”
April 5, 2017 
01.00-04.00 p.m.

Register: https://goo.gl/GDLeP7
------

Note. Every graduate student must pass a university-arranged course or training session on
research ethics in order to be eligible to defend his/her independent study, thesis or
dissertation proposal. (https://goo.gl/YB0OYr)

หมายเหตุ. สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่รหัส 59xxxxxxxx เป็นต้นไป ต้องผ่านการเรียนหรือการอบรมจริยธรรมงานวิจัย "ก่อน" ถึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่าง(https://goo.gl/DXH2FP)


-----
For more information please contact
053-916137 (Wanwisa, Postgrads office)