ข่าวกิจกรรม/อบรม

(20-24 มี.ค. 60) โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ

โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)
 
Register: ดาวน์โหลดใบสมัคร

สำหรับอาจารย์และนักวิจัย
ในการอบรมครั้งนี้ท่านจะได้ทราบ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน วิธีการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น National Institute of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
1. วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 กำหนดระยะเวลา 2 วัน อบรมในหัวข้อเรื่อง“Proposal Development and Manuscript Writing
2. วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 กำหนดระยะเวลา 3 วัน อบรมในหัวข้อเรื่อง“Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research
บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2660
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ โทร: 0 2354 9100-4 ต่อ 1524 กด 13 หรือที่อีเมลล์ viriya.ted@mahidol.ac.thFor more info: http://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-tm-view.php?news_id=3001