ข่าวบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)(เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Academic English for Graduate Studies 1,2 ครั้งที่  2/2557 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 (เชียงราย) และ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (กรุงเทพฯ) ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชา Academic English for Graduate Studies 1,2 (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 
ดาวน์โหลด