ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและรับฟัง “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 21

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและรับฟัง “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 21


- สมัครและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 27 ต.ค. 2560
- เสนอผลงานวันที่ 18-19 พ.ย. 2560

ดูเอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด