ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบืทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E-Journal เนื่องจากในปัจจุบันวารสารได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วานสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลของวารสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/  และหากท่านมีความประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-968840 ติดต่อคุณญารัชนี หม่องนันท์ E-mail: naresuanjournal@gmail.com