ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The 13 th International Conference on Humanities and Social Science) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในด้านงานวิจัย โดยเป็นเวทีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบีณฑิตศึกษา ทุกสถาบัน 

       ในการนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นส.ขวัญนคร สอนหมั่นหรือนางสาวอัมพร รักหนองแขม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202383 หรือ e-mail : ichuso2017@gmail.com