ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

[16 ธันวาคม 2560] การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  
     ด้วยบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป
     หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1701 Fax : 042-248680 Email: udru.ngrc@gmail.com

For more info : http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017/