ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

[20-21 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบริหารการวิจัย (อาคารมหาธรรมราชา โซนซี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641, โทรสาร 0-5596-8637, E-Mail: nrc@nu.ac.th
http://conference.nu.ac.th/nrc13/