ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


ปฏิทินกรอบเวลาการรับบทความตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2560)

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

2 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2560

เปิดรับบทความ (ดูรายละเอียดวารสารฯ และสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th)

1 กรกฎาคม 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความ

11 กรกฎาคม 2560

ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกบทความ

12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (สำนักวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และส่งบทความ พร้อมผลการประเมินกลับคืน)

4 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

ส่งบทความให้ผู้เขียนบทความปรับแก้

5 กันยายน 2560

วันสุดท้ายของการรับบทความที่แก้ไขแล้ว

12 กันยายน 2560

บรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความ

15 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อบทความที่รับตีพิมพ์

30 กันยายน 2560

อัพโหลดวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขึ้นเว็บไซต์