ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

[24 พ.ย. 60] ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7


     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ      โดยการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6  มีผู้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวน 42 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 44 (106 ราย) จากผู้เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งหมด 242 ราย ซึ่งการจัดประชุมเสนอผลงานดังกล่าว นอกจากใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาตินี้ แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

สาารถดูรายละเอียดเพื่ิมเติมได้ที่  http://grad-research.stou.ac.th
 

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9  โทรสาร 0 2503 4918

1. นางสุพัตรา ทีนาคะ   E-mail  grad.supattra@gmail.com

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. นางอัญชลี  บิดหล่า E-mail grad.anchalee61@gmail.com 

     สาขาวิชารัฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3. นางสาวอำนวย  ก้อนบุญไสย์ E-mail grad.amnuay@gmail.com 

   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

4. นางสาวบัญญัติ  แย้มบุญ E-mail grad.banyat@gmail.com

   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5. นางสาวปาณิสรา  รจิตรบรรจง E-mail grad.panisara@gmail.com

    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 

*หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ