ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒