ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐