ข่าวบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครั้งที่ ๒  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐