All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 และ แบบ 1.1

     

    ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business Administration
    ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
    ชื่อย่อ : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
    ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Business Administration)
    ชื่อย่อ : Ph.D. (Business Administration)

    ปรัชญา      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป

    วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้

    1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
    4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
    5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

     

    ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถดังนี้:

    • มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังค
    • มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    • มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
Read 1484 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 13:47
Top