All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

 

Top