Print this page

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา

 

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Computer Engineering)

ปรัชญา
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตนักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียนตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนา ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนาองค์ประกอบซึ่งเป็นมูลค่าหลักในนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ การพัฒนาแอพพลิเคชันประยุกต์
 4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. อาจารย์และนักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐและเอกชน
 3. ที่ปรึกษา สถาบันรัฐและเอกชน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 270,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 .- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (แบบ 2.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

 

 

Read 2436 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 16:02