All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

(The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020)

------------------------------------------------------

 

การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 51th National and International Graduate Research Conference, 2020” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ ผ่านการนำเสนอบทความวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ต่อที่ประชุมวิชาการ รวมถึงรับฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญที่กระทบกับความยั่งยืนของประเทศและบัณฑิตศึกษา โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีกิจกรรมการนำเสนอ 3 MT (Three Minute Thesis) เพื่อฝึกนิสิตบัณฑิตศึกษาในการสรุปความคิดรวบยอดและนำเสนอในเวลา 3 นาที ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ด้วย

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ชั้น 4 อาคาร 7 เบอร์โทร 074-317655 , E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.ngrec51.tsu.ac.th

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 1 และ 2

 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (รอบปกติ)

 

 

 

Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science and technology. JVU serves both academics and researchers who require knowledges from original research works and new theoretical concept. JVU publishes 2 issues per year at the end of June and December

 

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

ววารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article)

 

Journal of Vongchavalitkul university

Vongchavalitkul university

84 moo 4 Mitraphap Highway Road, Banko Sub-district , Mueang Nakhon Ratchasima District ,

Nakhon Ratchasima 30000, Thailand

Tel. 044 009711 and Fax 044 009712 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal

 

 

 

Download an application form at shorturl.at/dzY16

If you require any further information, please contact the Global Relations Division, Mae Fah Luang University, M-Square Building, 5th floor or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 00:00

Orientation for International Postgraduate students 2020

  • Orientation of International Postgraduate students 2020

 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาส    ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก สามารถใช้หลักฐานจากการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

กำหนดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ช่วงระยะเวลา
 
การดำเนินงาน
จ.20 ก.ค.– ศ.4 กย. 63 เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า 

ทาง https://grad-research.stou.ac.th
จ.21 ก.ย. 63 ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

พฤ.1 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์

ศ.27 พ.ย. 63 นำเสนอผลงานวิจัยบรรยายทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Ms teams

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7568-9  โทรสาร 0 2503 4918

 

หน้าที่ 1 จาก 48
Top