All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 4)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971102002

ปริญญาเอก (แบบ 1.2)

นายกิติพงศ์ กิติ

2

6071102001

ปริญญาเอก (แบบ 2.2)

นางสาวชุติมา ตันอภิชาตสกุล

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวชิระ หล่อประดิษฐ์

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971701001

ปริญญาเอก (แบบ 1.1)

นางสาววรรณิศา วิชิต

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางรัฐวรรณ กูลวงค์

2

6051804002

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายพงศกร หัวนา

3

6051804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวอสมาภรณ์ วงค์แพทย์

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 3)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071102001

ปริญญาเอก (แบบ 2.2)

นางสาวชุติมา ตันอภิชาตสกุล

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051401501

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. ROGER AIME RAHERISON

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวชิระ หล่อประดิษฐ์

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051701293

ปริญญาโท (แผน ข)

นางสาวอรนุช ลิ่มขจรเกียรติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2019” ณ อาคาร C1 ห้อง C1-304 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยัง สาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาและให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกระทงจริงด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ฯ และได้จัดให้มีการประกวด Krathong contest โดยให้นักศึกษาต่างชาติโหวตกระทงของเพื่อนด้วยกันเอง และได้จัดอันดับ 1-4 พร้อมมอบรางวัลเป็นที่ระลึก ตามลำดับ

 

...........

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภา

ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 12 จาก 48
Top