All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      

 

     เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคาร E-Park ห้อง ES1-518

     ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีท่าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ

     ก่อนปิดท้ายด้วยการพาคณาจารณ์และนักศึกษาใหม่ไปเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทอง และศูนย์จีน ตามลำดับ

 

 

...........

 

 

 

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 00:00

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 00:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 00:00

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

 

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 00:00

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

หน้าที่ 45 จาก 48
Top