All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา”

     โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรม

     และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่มีคุณภาพในการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา” ตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้

                               - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                               - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

                               - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

                               - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

      และฐานข้อมูลวารสาร Open Access จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

                              - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

                              - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

                              - The Committee on Publication Ethics (COPE)

                              - The International Association of Scientific, Technical & medical Publishers (STM)

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้การอบรม

      โดยกิจกรรมการอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-201) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

      เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาและอาจารย์จะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรมเริ่ม เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงเช้าจัดอบรมสำหรับนักศึกษาและช่วงบ่ายจัดอบรมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาในวันดังกล่าว

      และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาจะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรม เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรมในวันดังกล่าว

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

 

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2561 - วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  

 

  
 

ติดต่อได้ที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล   อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 .ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 916369-74, 053 916433 , 053 916544-7 โทรสาร : 053 916375 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
หน้าที่ 44 จาก 59

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top