All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cinque Terre alt=


วัตถุประสงค์ (Objectives)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

รูปแบบการจัดงาน (organize)

 • นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
 • การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์
 • การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ
 • การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

 

กำหนดการส่งผลงานวิชาการ (Submission Schedule)

 1. ขยายเวลารับสมัครถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน พร้อมไฟล์บทคัดย่องานวิจัย
 1. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) ของงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 1. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • ชำระค่าลงทะเบียนพร้อม Fax หลักฐานการโอนเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vet.cmu.ac.th/conference2017/index.html

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951407007 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. HABIB ULLAH

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951108001 ปริญญาโท (แผน ก2) นายกฤษณภัทร หย่อมทอง
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

 
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์ด้านล่างครับ

http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/239-statistic-6th-2561.html

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 2

ครั้งที่ 1/2560

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

หน้าที่ 42 จาก 48
Top