All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข
2 5851105052 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนันทินี มูลตัน
3 5851105053 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอนินทิตา บุญวัฒน์

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209255 ปริญญาโท (ข) นายบุญชนะ สุรกานนท์
2 5951209259 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KIKI KHOIFIN
3 5871203002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายธฤตวัน เจริญพร
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

      

 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2017” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

     โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เชิญ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเปิดโครงการ ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทอง ทั้งยังสาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา 2 ท่านคือ คุณรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี และนางสาวธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล และให้นักศึกษาได้ลองทำกระทงจริงด้วย

    

 

 

........... 
Co-hosted by Eastern Asia University, National Defence Studies Institute of the Royal Thai Armed Forces, Federation of Thai Industries, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine of Ministry of Public Health, Faculty of Education of Chulalongkorn University,
Faculty of Architecture and Planning of Thammasat University 

เปิดรับบทความ 15 ตุลาคม 2560 นี้
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
 

“Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing”
วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2561
 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 

https://easternasia.wixsite.com/conference

Facebook Social Icon


     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสอบ 5 บท จัดทำบทความเพื่อนำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะ และขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัย ส่งบทความไปยัง สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร M-square มฟล. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้หัวข้อ “The first national conference on health sciences research and innovation: Knowledge transformation toward Thailand 4.0”

     รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ทั้งด้านงานวิจัยและด้านงานบริการต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. Complementary and alternative

2. Movement sciences and therapy

3. Public Health and Nursing science

4. Health Innovations

การระชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ ดังนี้

  1. “Challenges of WHO-Thailand in thai Health System Development under Thailand 4.0 Era” โดย Dr.Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand

  2. “Innovation for Health Science” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  3. “Indigenous Health, Health Systems and the Health Equity” โดย Prof.Dr.Bruce A. Wilcox, Senior Research Director and Founder, Global Health Asia Institute

  4. “Research Methodology: Mixed Methods and Cluster Rct” โดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

     นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6821 หมายเลขโทรสาร 0-5391-6821 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้ที่ http://sites.google.com/a/mfu.ac.th/hsresearch2017/home

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์: +66(0) 5391 6821, +66(0) 5391 6823
Fax: +66(0) 5691 6821
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่ 41 จาก 48
Top