All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

(ครั้งที่ 4)

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151301002

ปริญญาโท แผน ก1

นายชุติพนธ์ พิมสาร

2

6151301004

ปริญญาโท แผน ก1

นายพงศกร ตะต้องใจ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151108002

ปริญญาโท แผน ก1

นางสาวสุพัตรา คล้ายยา

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

 

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารปรากฏอยู่ในฐาน TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาวิชาการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนด กองบรรณาธิการของวารสารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันภายนอกและภายใน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านพิจารณาบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานจัดพิมพ์วารสาร
1. รับต้นฉบับบทความจากผู้เขียน
2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของต้นฉบับบทความ ตามข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อรับพิจารณาการตีพิมพ์ และตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turn it in)
3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer) อ่านพิจารณาบทความด้วยกระบวนการพิจารณาอำพรางสองฝ่าย (double-blind review)
4. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของบทความและพิจารณาต้นฉบับ วารสารฉบับที่จะจัดพิมพ์
6. คณะทำงานดำเนินการจัดทำรูปเล่มการจัดพิมพ์
7. บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และคุณภาพของต้นฉบับวารสารฉบับจัดพิมพ์
8. คณะทำงานจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร

กำหนดการจัดพิมพ์วารสาร
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยจัด พิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

 

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารราย 4 เดือน จัดทำขึ้นปีละ 3 ฉบับ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ

ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางกองบรรณาธิการ เปิดเสรีด้านความคิด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02-241-7191-5 ต่อ 4131, 4135, 4151
Website: http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/ 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ผู้ประสานงาน: คุณจารุภา ยิ้มละมัย (ต่อ 4131) คุณณัชชา ถาวรบุตร (ต่อ 4135)

 

ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
สามารถลงทะเบียนกรอกใบสมัคร และ Scan QR code ด้านล่างนี้ (New!!!)

  • กำหนดการลงทะเบียนกรอกใบสมัคร แตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 - 8 มกราคม 2564

 

 

 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ  The 9th PSU Education Conference  ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่  6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

 

Template โปสเตอร์สำหรับการนำเสนอผลงาน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ : PSDFile / AiFile / JPGFile / PowerPointFile

(ขนาดไฟล์โปสเตอร์ 1920 x 1080 px)

 

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชากรระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat Intelligent systems and Management 2021) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

      ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับระดับชาติที่ http://mcrunc.org และ ระดับนานาชาติ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-720-536 ถึง 543 ต่อ 1079-1084

 

 

 

รับสมัคร Management trainee โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุ่น 9

 

CPF operates integrated agro-industrial and food business with its objective to provide products in high quality, environmentally and socially responsible manner.

This exclusive program aims to develop young Talents to be CPF future leader. You will experience action learning projects with professionals from related business units. Selected Talents will get a chance to join extensive training, expand your knowledge in real life business situations while getting coached and mentored by Executive Management Team.

We are looking for “High Caliber” and prospective “Talents” everywhere, to be part of our dynamic team with Great Career Development Plan awaits.

Apply now for exciting and extraordinary experience!

Working Area:
Bangkok and Metropolitan

Qualification:

  • Thai Nationality.
  • Age not over 28 years old.
  • Bachelor or Master graduates preferably with 2.75 GPA and above in Engineering, Computer Science, Information Technology, Business Administration, Marketing, Economics, Finance, Accounting, Food Science, Biotechnology, Chemical Technology, Agriculture, Plant Science, Horticulture, Vegetable Technology, Animal Science, Fisheries, Culinary Arts, Logistics, Supply Chain Management or relate fields with an outstanding academic background.
  • 0-2 years Experience.
  • Proven achievement record from university, extra-curricular activities.
  • Got strong leadership, adaptability to change, problem solving skill, and analytical skills.
  • Excellent communication and presentation skills.
  • Good command in English and Chinese (Mandarin) would be an advantage.

 

 

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุ่น 9

ติตต่อส่ง Resume ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID: aofabb1979

 

 

หน้าที่ 5 จาก 59

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top