All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.MUHAMMED RAFIQ NAILUN
2 5951407501 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.ALEX BENJAMIN LOTTO ONGOM


 
 
 
 
 
 
 
 
          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951102001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวลลิดา จันทร์แจ่ม
2 5951102002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาววิไลวรรณ สุภาพ
3 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ
4 5951108005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวอัจฉรา ขาวละออ

          สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951407007 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. HABIB ULLAH
2 5951407008 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. JOHNSON MAKINWA OGUNSUA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อสนับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญคณาจารย์/ นักวิจัย/ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2561
ส่งมาที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกิิตติกันตพงศ์ 02-216-3955 ต่อ 226
เว็บไซต์ : http://www.onesqa.or.th

เอกสารเพิ่มเติม...

 


เปิดรับสมัคร "อาจารย์ที่ปรึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว
 
 

 

ขั้นตอนการสมัครทุนคปก. รุ่นที่ 21


 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

1. คู่มือการใช้งานระบบสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 สำหรับ "อาจารย์ที่ปรึกษา"
2. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์" เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21
4. คู่มือการ import ผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Web of Science
5. แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ปก.2.1)
6. แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ปก.2.1) version 2007 (MS Access2007)

 

สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. (อาจารย์ใหม่) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว (อาจารย์เก่า) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
หมายเหตุ เข้าสู่ระบบ Biodata สกว. โดยตรง ได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/
 
 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5751203253 กิตติ ลิมปกาญจนารัตน์ พฤติกรรมการเลือกซื้อทองรูปพรรณของกลุ่มชาติพันธุ์ 5852003254 จิณณ์ณิชา ตรัยญาลักษณ์ การศึกษาผลของการลดระดับน้าตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของแป๊ะตาปึงในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
6051203255 ฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม Bubble โยเกิร์ต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003278 สุภาพร ปะตะมะ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันเพื่อลดการอักเสบในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
6051203263 พิศมัย สุตะวงค์ ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย      
6051203265 ภัททิยา เจนพิทักษ์พงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลักษณะของร้านขายของฝากประเภทสินค้าบริโภคกับการตัดสินใจซื้องของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาร้านขายของฝาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย         
6051203275 อภิญญา สอนบาลี การตลาดเชิงความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา ลูกค้าบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่      
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      
5751209254 จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ การศึกษาการลดความสูญเปล่าของธุรกิจบ้านน๊อคดาวน์ ในจังหวัดเชียงราย
 5751209254  กิตติ สุทธิจิระพันธ์ การพยากรณ์เพื่อวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร : กรณีศึกษา ร้านเด็กอ้วนเย็นตาโฟหม้อไฟ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5851701257 ฐิติเชษฐ มั่งเกียรติสกุล การเตรียมนีโอโซมเก็บกักอะซีติลเฮกซะเปปไทด์เพื่อใช้ในเครื่องสาอาง
 5951209254  นเรศ จันทโชติ การวิเคราะห์ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมของสาขาใหม่ ธุรกิจร้านข้าวต้มในจังหวัดเชียงราย ด้วยการวิเคราะห์เชิง ลำดับช้ัน (AHP) 5851701258 Thitiporn Jeamsrichai DEVELOPMENT OF PHYSALIS PERUVIANA L. FRUITEXTRACT AS ANTIOXIDANT AND UVABSORPTIONAGENT AND ITS APPLICATION INSUNSCREENING PRODUCT
 5951209257  ปิยะนันท์ เจียมตน ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมธุรกิจร้านอาหาร Teak Cafe ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 5851701276 มาณิตา สุวรรณสา การพัฒนาลิปสติกใสทีมีส่วนผสมของนํามันรำข้าว

 

 

 

หน้าที่ 37 จาก 48
Top