All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://research.lru.ac.th

ผู้ประสานงาน : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปรัตถกร พลดาหาญ/ คุณปริญญา ยะคันทะ)

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย


นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

 

ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  

หลักการและเหตุผล


สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้นของนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

 

 

ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 341

ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.hu.ac.th/conference/

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University
125 502 ถนน ถนน พลพิชัย ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
 
 
 
 
 

MOVING
FROM DISRUPTION TO RESILIENCE:

The Dynamics of Humanities and Social Sciences

15-16 July, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 
    
 
 
Registation
- Abstract submission final deadline Jan 17th
- Abstract acceptance notification Feb 1st
- Full paper submission deadline and registration payment deadline March 14th
Peer review process
- Peer review final submission deadline March 31st
- Comments submission to the researchers April 30th
- Revised paper submission deadline May 16th
- ส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- VDO clip presentation due on or before June 30th
- Final fee registration payment (for participants) deadline July 5th
Key dates
- Conference date July 15th - 16th
- Revised paper submission after presentation July 23rd
- Online proceedings Aug 23rd

 

Faculty of Humanities Naresuan University Phitsanulok Province, Thailand 65000
Tel. +66--5596-2094, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022)

ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf
2.ประกาศทุน 10th call e-AIS JRP โรคติดเชื้อ.pdf
3.guideline_10th_health_final.pdf
4.applicationform_10th_health_Final.docx
5.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 10th e-asia jrp.doc

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หรือ “The 7th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ทั้งภายในสถาบันและสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสู่สาธารณะ

หัวข้อสำหรับการประชุม (Topics of the conference)

  • Track 1 Education, Language and Social Science: Modern Teaching and Learning Methodologies, Education System Management, Language Efficiency Improvement Strategy, Social Sciences, Others related topics.
  • Track 2 Information and Communication Technology: Digital and Multimedia Technology, Computer Network Performance, Network and Cyber Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology and Mobile Application, Other related topics
  • Track 3 Sciences and Engineering: Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image Processing, Production and Automation Engineering, Embedded System Architecture, Electrical Power Systems, Other related topics
  • Track 4 Business Administration: Transport, Logistics and Supply Chain Management, Innovation in Public Administration, Organizational Behavior, Banking & Risk Management, Finance & Accounting, Marketing, Management, Tourism, Other related topics

กำหนดการส่งบทความ (Important dates)

 วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ ขยายเวลา
15 ม.ค. 2564
 ประกาศแจ้งผลการรับบทคัดย่อ ขยายเวลา
29 ม.ค. 2564
 วันสุดท้ายของการส่งบทความ
19 ก.พ. 2564
 ประกาศแจ้งผลการรับบทความ
12 มี.ค.. 2564
 วันสุดท้ายของการส่งบทความพร้อมตีพิมพ์
2 เม.ย. 2564
 วันลงทะเบียนปกติ
10 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564
 กำหนดการวันสัมมนา
20-21 พ.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docx
FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.pdf
แบบนำส่งเอกสาร.docx
แบบนำส่งเอกสาร.pdf
หน้าที่ 4 จาก 59

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top