All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

Top