All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Thesis

การส่งเล่มสมบูรณ์

การจัดทำวิทยานิพนธ์

 • รูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

  สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดทำรูปแบบการพิมพดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบและข้อกำหนด ในคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การเว้นระยะ ประหยัดเวลา และสะดวกในการตรวจแก้ไข โดยเอกสารมีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้

   
  1. ไฟล์ Template เป็นไฟล์ที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft office 2007 และ 2010 หากไม่ใช้กับ version ดังกล่าว รูปแบบที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  2. ไฟล์ Template จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบการพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
   
  โดยได้จัดทำไฟล์บางส่วนที่สามารถสร้างขึ้นในลักษณะแบบฟอร์มให้พิมพ์ข้อความเฉพาะในส่วนที่ต้องเติมเท่านั้น และบางไฟล์ที่สามารถเพิ่ม-ลดข้อมูลได้เอง นักศึกษาต้องอ่านคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อดูการจัดรูปแบบประกอบด้วย เพราะเมื่อเพิ่มหรือลบข้อมูล รูปแบบที่จัดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
   
  การส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์
   
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการตรวจรูปแบบการพิมพ์ ดังนี้ 1. นักศึกษาต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ และ/หรือดาวน์โหลดรูปแบบการพิมพ์ที่จัดทำไว้ 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ในเบื้องต้นก่อนส่งให้กรรมการตรวจ หากพบว่ามีการจัดรูปแบบการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่รับส่งให้กรรมการตรวจ (ให้นักศึกษากลับไปแก้ไขก่อน) 3. เมื่อสำนักงานบัณฑิตรับตรวจรูปแบบการพิมพ์แล้ว จะส่งต่อให้กรรมการตรวจรูปแบบการพิมพ์ โดยมีกำหนดระยะเวลาการตรวจ ดังนี้ - การค้นคว้าอิสระ ตรวจเพียง 1 ครั้ง จำนวน 7 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
  1) ตรวจครั้งที่ 1 จำนวน 7 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากครั้งแรกตรวจไม่ผ่าน 2) ตรวจครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   
  หมายเหตุ. 
  1. ส่งเวลา 08.00-12.00 น. นับวันที่ส่งเป็นวันแรก
  2. ส่งเวลา 13.00-16.00 น. นับวันถัดไปเป็นวันแรก
   
  รูปแบบ ชื่อไฟล์ Word 2010 Word 97-2003
  บทคัดย่อ Abs ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  บทคัดย่อ (ดุษฎีนิพนธ์) Abs-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ภาคผนวก Appen ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  บทที่ Ch ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ Cont ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกนอก (วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ) Cov ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกนอก (ดุษฎีนิพนธ์) Cov-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (ดุษฎีนิพนธ์) Intro-Dr. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (วิทยานิพนธ์) Intro-Thesis ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกใน / หน้าอนุมัติ / กิตติกรรมประกาศ (การค้นคว้าอิสระ)* Intro-IS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  * ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2558 เป็นต้นไป      
  รายการอ้างอิง Ref ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ประวัติผู้เขียน Vitae ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
  ปกซีดีรอม CD Cover ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

   

  การตั้งค่าสีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและสีตัวอักษรหน้าปกสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (สำหรับทำปกฉบับพิมพ์เท่านั้น ไม่ใช่ในไฟล์)
   
  สำหรับหน้าปกของสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีสัญลักษณ์และตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน โดยให้ไปกำหนดค่าสีเท่ากับ 204 ตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

   

 • การตั้งชื่อไฟล์ที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอม

   

         เมื่อนักศึกษาผ่านการตรวจรูปแบบการพิมพ์แล้ว ให้บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสาร ทั้ง Word และ PDF file 
  แล้วบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีรอม จำนวน 3 แผ่น ส่งให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะจัดส่งให้กับ ที่ปรึกษาหลัก 1 เล่ม และ ห้องสมุด 1 เล่ม) สำนักงานบัณฑิตศึกษา ถือว่านักศึกษาเจ้าของผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเล่ม และการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีตามแนวปฏิบัติข้างต้น
   
  ข้อมูลในแต่ละไฟล์ ชื่อที่ตั้งในซีดีรอมทั้งไฟล์ Word และ Pdf
  ปกนอก Cov
  ปกใน-หน้าอนุมัติ-กิตติกรรมประกาศ (หน้าอนุมัติไฟล์ Pdf ต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการสอบทุกคน) ตัวอย่างไฟล์ Intro.pdf Intro
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย Abs
  สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-อักษรย่อและสัญลักษณ์ Cont
  บทที่ 1 Ch1
  บทที่ 2 Ch2
  บทที่ 3 Ch3
  บทที่ 4 Ch4
  บทที่ 5 Ch5
  รายการอ้างอิง Ref
  ภาคผนวก (ถ้ามี) Appen
  ประวัติผู้เขียน Vitae
   

 • การส่งแผ่นซีดีรอม

  แผ่นซีดีที่นำมาส่งสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 แผ่น ต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลในแผ่นซีดีรอม และไม่มีไวรัส
   
  เขียนชื่อ สกุลนักศึกษา รหัส หลักสูตร สาขาวิชา (ถ้ามี) สำนักวิชา ลงในแผ่นซีดี ตามตัวอย่างดังนี้

   

  บรรจุซีดีในกล่อง พร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูล ดังนี้

   

  หมายเหตุ.  กล่องซีดี ใช้ชนิดขาวใส หรือขาวขุ่น ที่สามารถมองเห็นปกซีดีได้

   

หมวดหมู่รอง

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top