All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 1 - 3 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบ

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ. https://www.studentloan.or.th/th/news/1640667313

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง กยศ. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1) โทร. 053-916381, 053-916382 Facebook search : กยศ.มฟล.

กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565 https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016

FAQ คำถามที่พบบ่อยจากสถานศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/FAQ%201-6-5-65.pdf

 

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมใน ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการเขียนบทความที่มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียน ที่สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ อีกทั้งยังได้แนวทางในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ รวมถึงกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

 

ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม 

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

(ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ)

 

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

  •  นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  •  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการพิจารณา

       วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th


ทั้งนี้ผู้สนใจเสนอขอรับ ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภททุนได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing

1.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566

2.ขอบเขตการวิจัย-P21

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ Postgrad Line Chat Bot

 

      

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

 

 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการในการนำเรื่องราวมาเขียนเป็นบทความบนข้อเท็จจริงที่มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนสละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร  และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

 1. อาจารย์บรรยายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ

 2. ได้หลักการเขียนที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

 3. เสียงไมค์ของอาจารย์มีเสียงรบกวนบางครั้งครับ ไม่มีผลต่อการอบรมครับ

 

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

หน้าที่ 10 จาก 87
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top