All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา”

     โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรม

     และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่มีคุณภาพในการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา” ตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้

                               - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                               - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

                               - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

                               - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

      และฐานข้อมูลวารสาร Open Access จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

                              - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

                              - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

                              - The Committee on Publication Ethics (COPE)

                              - The International Association of Scientific, Technical & medical Publishers (STM)

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้การอบรม

      โดยกิจกรรมการอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-201) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

      เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาและอาจารย์จะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรมเริ่ม เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงเช้าจัดอบรมสำหรับนักศึกษาและช่วงบ่ายจัดอบรมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาในวันดังกล่าว

      และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาจะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรม เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรมในวันดังกล่าว

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ "International GraduateStudents’ Songkran Festival 2018" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นประเพณีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยเป็นประเพณีที่ทำกันต่อมากันช้านาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยด้วย

    โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้มีกำหนดการเปิดกิจกรรม ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ของไทย จากนั้นให้นักศึกษานานาชาติทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ และกิจกรรมสอนการทำข้าวต้มมัดร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 5951203267  นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น ความตระหนักของคนวัยทำงานต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  5752003283  นางสาวลดาวัลย์ ธรรมศาสตร์ The Effects of Simple Home-Based Balance Training Program on Balance Performance And Quality of Life in Community Elderly
 5751203252  นางสาวกฤตยา มูลเทพ การศึกษาสาเหตุการค้างชำระหนี้ขอลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสำนักงานเขต 2  5952003271  นางสาววรงค์พร รัตนบุญ การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
 5951203257  นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ โอกาสตลาดธุรกิจประเภท COWORKING SPACE ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  5952003253  นางสาวกมลจันทร์ รัตนพรเจริญ

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการรักษาอาการปวดไมโอเฟเชียลของผู้ที่ทำงานในสำนักงาน

 5951203260  นางสาวตรีนุช มโนศักดิ์ การศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสปาน้ำแร่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  5852003253  นางสาวกัลย์ธิรา แก้วศรีขาว

ประสิทธิผลของเซรั่มที่มีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงที่มีต่อริ้วรอย ความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง

 5951203264  นายปฏิญญา ศรีสายเชื้อ แนวทางการตลาดสำหรับรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟสดสำหรับGEN Y ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย  5952003266  นางสาวพรพิมล บรรสาร

ผลของการฝังเข็มจุด SHENMEN (HT7) ต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ

 5751203274  นางสาววิภาวรรณ มัณยานนท์ การศึกษารูปแบบธุรกิจรับซื้อของเก่าในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  5852003274  นางสาววรินทร แจ่มจันทร์

การศึกษาประสิทธิผลของการทา 5%Niacinamide ต่อความยืดหยุ่นของผิวหน้า

 5951203277  นางสาวศรัณยา ฉ่อนเจริญ ทัศนคติในการทำงานของพนักงานประจำเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เเละเจนเนอเรชั่นวาย ในจังหวัดเชียงราย  5752003279  นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร

The combination effect of Ruesri Dat Ton with Thai Thaditional Massage on the improvement of knee osteoarthritis symptoms

       5752003287  นางสาววิลาสินี บุดดา LONG TERM BLUE LIGHT EXPOSURE EFFECT ON MACULAR PIGMENT OPTICAL DENSITY (MPOD)
           
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
       5851701252  นางสาวกิตติอนงค์ ล้ออุทัย การพัฒนาเทียนนวดที่มีส่วนผสมของสารหอมจากดอกจำปี
       5851701281  นางสาววันวิษา รัตนปนัดดา การเตรียมสารสีจากหมากเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
       5851701289  นางสมมนัส มนัสไพบูลย์ ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดใบและดอกจักรนารายณ์
       5951701261  นางสาวณัฐกฤตา ชาวสวนศรีเจริญ การพัฒนาตำรับมาส์กสมุนไพร
       5951701274  นางสาวปิยฉัฏร ช่วยสีนวล ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
       5951701291  นางสาวสิริกุล ทองรังสฤษฎ์ การเพิ่มขนาดไมเซลล์ของโซเดียม ลอริล ซัลเฟต ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวร่วมเพื่อลดการระคายเคืองผิว
       5851701286  นายศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดว่านสากเหล็ก
       5951701297  นางสาวอนุสสรา เศรษฐ์สิริภักดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักทอง
       5951701257  นางสาวจิราภรณ์ อินทร์มั่น การพัฒนาเจลปิดผมขาวแบบชั่วคราวที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดถั่วดำ
       5951701270  นายประชา โรจน์ปัญญากิจ การเพิ่มความคงตัวของฟองของสารลดแรงตึงผิวประจุลบด้วยพอลิเมอร์ชนิดไม่มีประจุ
       5751701287  นางสาวเมลิสา สินธุ์ศิริพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปที่มีสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกร
       5851701251  นางสาวกสิ สุริยพันธุ์ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุในช่องปากของสารสกัดกะเม็ง
       5951701252  นางสาวกัญญวีร์ อนุวัตมงคลชัย การพัฒนาอิมัลชันจากน้ำมะพร้าว
       5951701254  นายกีรบุตร กิติยาดิศัย ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของแมกนีเซียมเมอริสเตทและพลาสติกพาวเดอร์ในสูตรตำรับแป้งอัดแข็ง
       5751701258
 นายณัฎฐพล ศิรินภัสโภคิน การสกัดน้ำมันจากเมล็ดงาขี้ม้อนเพื่อประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง
       5951701266  นางสาวธัญธิดา นวมทอง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกำแพงเจ็ดชั้นและความคงตัวในเซรั่ม
       5951701267  นางสาวธิราภรณ์ พิมรงค์ คุณสมบัติของผงเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารให้สีในตำรับเครื่องสำอาง
       5951701268  นางสาวเธียรรินรดี วิสุทธิเเพทย์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปล้าตะวัน
       5951701273  นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี สูตรตำรับและการทดสอบประสิทธิผลของอิมัลชันที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
       5951701275  นางพิชญา ชอบชื่น การศึกษาประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใสของครีมกันแดดเบสซิลิโคนที่มีส่วนผสมของอัลฟ่าไบซาบูรอล
       5951701276  นางสาวพิชญา ฤทธิ์เจริญ การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกระชายเหลือง กระชายแดง และกระชายดำ
       5751701283  นางสาวแพ็ทตริยาธร จำปามูล การศึกษาความคงตัวของเอ็นแคปซูเลชั่นสารสกัดผักปลัง
       5751701270  นางสาวภัทรวดี เอกวรพนธ์ การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดเข็มทองเพื่อใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว
       5951701284  นางสาวศลิลลา สุดดี ผลของน้ำมันเมล็ดเจียต่อเส้นผม
       5951701286  นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ การเตรียมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบขี้เหล็ก
       5751701294  นางสาวสราญจิตร อินอ่อน ความสัมพันธ์ของสีใบหูกวางกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
       5951701289  นางสาวสินิทธ์นุช ลีพัฒนะพันธ์
การพัฒนาเครื่องสำอางกันแดดจากระบบการนำส่งสารกันแดดไบโอคอมโพสิท
       5951701294
 นายสุภกิตต์ ภคอัครเลิศกุล การสกัดน้ำมันเมล็ดเสาวรสด้วยเทคนิคการแยกชั้นสามวัฏภาค
       5951701295  นางสุวรรณี เมธาจิตต์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกรุงเขมา
       5951701286  นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ การเตรียมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบขี้เหล็ก
       5951701296
 นางสาวอนงค์นาถ ธรรมสกุลวงศ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกงิ้วแดง
       5951701298  นายอภิพล เพ็ญกิตติ การเตรียมเรสเวอราทรอลที่กักเก็บด้วยไซโคลเดกซ์ทรินและประสิทธิภาพการทำให้ผิวกระจ่างใส
       5951701299  นายอมรวงษ์ ศรีสุริฉัน การศึกษาผลของตำรับเครื่องสำอางต่อกลิ่นของสารสกัดจาก  BAROSMA BETULINA
       5951701300  นางสาวอรกานต์ ไพศาลอุดมศิลป์ การเตรียมมาส์กที่มีส่วนประกอบของลิ้นทะเล
       5951701301  นางสาวอรทัย พลชำนิ สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกากเชอรี่ไทย ตะขบและมะขามป้อม    
       5951701302  นายอรินทร์ บรรจงศิลป์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมโฮโมจิไนเซอร์แบบอินไลน์เพื่อเตรียมอิมัลชัน
       5751701299  นางสาวอุรารัตน์ อำคาศักดิ์ การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมความมันของแป้งฝุ่นทาหน้าที่มีสารไคโตซาน
       5951701263  นายณัฐปคัลย์ โพธิ์เขียว
การเพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์กันแดดโดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระ
       5851701268  นางสาวปาณิศา กลิ่นกุหลา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดจากกาแฟคั่ว
           
           

 

 

 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5751203253 กิตติ ลิมปกาญจนารัตน์ พฤติกรรมการเลือกซื้อทองรูปพรรณของกลุ่มชาติพันธุ์ 5852003254 จิณณ์ณิชา ตรัยญาลักษณ์ การศึกษาผลของการลดระดับน้าตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของแป๊ะตาปึงในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
6051203255 ฐาปนีย์ พัวพันพัฒนา ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม Bubble โยเกิร์ต ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003278 สุภาพร ปะตะมะ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันเพื่อลดการอักเสบในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
6051203263 พิศมัย สุตะวงค์ ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย      
6051203265 ภัททิยา เจนพิทักษ์พงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลักษณะของร้านขายของฝากประเภทสินค้าบริโภคกับการตัดสินใจซื้องของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาร้านขายของฝาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย         
6051203275 อภิญญา สอนบาลี การตลาดเชิงความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา ลูกค้าบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่      
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      
5751209254 จักรพงศ์ จันต๊ะวงค์ การศึกษาการลดความสูญเปล่าของธุรกิจบ้านน๊อคดาวน์ ในจังหวัดเชียงราย
 5751209254  กิตติ สุทธิจิระพันธ์ การพยากรณ์เพื่อวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร : กรณีศึกษา ร้านเด็กอ้วนเย็นตาโฟหม้อไฟ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5851701257 ฐิติเชษฐ มั่งเกียรติสกุล การเตรียมนีโอโซมเก็บกักอะซีติลเฮกซะเปปไทด์เพื่อใช้ในเครื่องสาอาง
 5951209254  นเรศ จันทโชติ การวิเคราะห์ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมของสาขาใหม่ ธุรกิจร้านข้าวต้มในจังหวัดเชียงราย ด้วยการวิเคราะห์เชิง ลำดับช้ัน (AHP) 5851701258 Thitiporn Jeamsrichai DEVELOPMENT OF PHYSALIS PERUVIANA L. FRUITEXTRACT AS ANTIOXIDANT AND UVABSORPTIONAGENT AND ITS APPLICATION INSUNSCREENING PRODUCT
 5951209257  ปิยะนันท์ เจียมตน ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมธุรกิจร้านอาหาร Teak Cafe ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 5851701276 มาณิตา สุวรรณสา การพัฒนาลิปสติกใสทีมีส่วนผสมของนํามันรำข้าว

 

 

 

หน้าที่ 82 จาก 87
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top