All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้อง 307/2 อาคาร C1 (C1-307/2)

 

1. รายวิชา   การจัดการการเงินและการบัญชี

2. รายวิชา   นวัตกรรมและการจัดการการดำเนินงาน

3. รายวิชา   การจัดการทางการตลาด

4. รายวิชา   การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

 

 

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6251203253

 นายเกรียงไกร แก้วนันทะ

2

6251203254

 นางสาวฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรรม

3

6251203257

 นางสาวฐิตางศุ์ คูสุวรรณ

4

6251203258

 นางสาวปุณยนุช งามนางนาค

5

6251203259

 นางสาวพิชญ์สินี ดวงบาล

6

6251203260

 นายวิทยา ปานแก้ว

7

6251203261

 นายสิทธิกร เจียรพินิจนันท์

8

6251203262

 นายอภิวิชญ์ ศรีสมบัติ

 

 

 

  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 307/2 อาคาร C1 (C1-307/2)

 

1. รายวิชา แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

2. รายวิชา การเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบยั่งยืน

3. รายวิชา การจัดการการค้าชายแดนและการขนส่งระหว่างประเทศ

4. รายวิชา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

 6251209251

 นางสาวกนกรส กฤตมโนรถ

2

 6251209259

 นายบุญญฤทธิ์ จันทฤทธิ์

3

 6251209260

 นายภานรินทร์ มูลสถาน

4

 6251209261

 นางสาววริษฐา ศรีเจริญจิตร์

 

 

  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับหัวข้อวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตามกรอบงานวิจัยที่ สวก. กำหนด หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558-2564) โดยให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 24 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน

  • ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

 

              ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th>>ทุนศึกษา/อบรม>>ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร>>สมัครขอรับทุนผ่านลิงค์ https://epms2020.arda.or.th/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัดหรือยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “(สมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)” ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หากสมัครหลังวันดังกล่าวทาง สวก. จะไม่ให้สิทธิ์สมัครขอรับทุน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/personnel_data5.php

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาของภาคส่วนต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศบนเวทีโลก (World Arena)

Website: http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/

 กำหนดการส่งบทความและลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนเเละรับบทความ

1 พฤศจิกายน 2563

ปิดรับบทความ

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลการปรับปรุงแก้ไขบทความ

21 ธันวาคม 2563

วันสุดท้ายของการปรับปรุงแก้ไข

8 มกราคม 2564

งานประชุมวิชาการและเสนอผลการวิจัย

5 กุมภาพัน 2564

 

 

 

สำนักงานบริการและวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-873550 (888) , แฟกซ์ 053-873569

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2563

 

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

  

หน้าที่ 9 จาก 59

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top