All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 6151203266  นางพัขรินทร์ ผาทอง การมีส่วนร่วมของพยาบาลระดับปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย      
 6051203277  นางสาวอัจฉรา ภูวพิทยานนท์ การใช้บริการการทำนายโชคชะตาของคนไทย      
 6051203259  นายนราธิป กัลยาก้านตง กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย      
 6151203271  นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย      
 6151203267  นางสาวพิทยาภรณ์ พุ่มพวง กระบวนการในการเตรียมความพร้อมของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษา ธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงราย      
 6151203272  นางสาวอภิญญา จันต๊ะคาด ปัจจัยที่มีผลต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายในการตัดสินใจเลือกซื้อวิตามิน      
 6151203261  นางสาวณัฐญา ชัยดรุณ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชัน      
 6151203270  นางสาวสุชาดา มงคล พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล      
 6051203267  นายยุทธนา ยุววิทยาพานิช  

การชำระเงินในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเฟซบุ๊กของลูกค้า

     
           
           
           
           
           
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
       5951701293  เรือตรีสุขสัณห์ บูราณ ฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมของตำรับสมุนไพร
           
           
           
           
           
           
           
           
สาขาวิชาศิลปศาสตร์      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 1

ปีการศึกษา 1/2562

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

การใช้โปรแกรม turnitin / Using turnitin

  • การใช้โปรแกรม turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิจัย

 

 

 

 

 

การ Enroll a class in turnitin

  • วิธีการการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ turnitin กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้วและ class ที่เคยใช้หมดอายุ

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 5)

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051301005

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. CHENGHU CUI

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951804009

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายธนกร ปากองวัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

หน้าที่ 7 จาก 46
Top