All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประจำภาคภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐


 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข
2 5851105052 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนันทินี มูลตัน
3 5851105053 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอนินทิตา บุญวัฒน์

สำนักวิชาการจัดการ
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951209255 ปริญญาโท (ข) นายบุญชนะ สุรกานนท์
2 5951209259 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KIKI KHOIFIN
3 5871203002 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นายธฤตวัน เจริญพร
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

      

 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2017” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

     โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เชิญ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเปิดโครงการ ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทอง ทั้งยังสาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา 2 ท่านคือ คุณรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี และนางสาวธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล และให้นักศึกษาได้ลองทำกระทงจริงด้วย

    

 

 

...........

หน้าที่ 59 จาก 67
Top