All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
MPA วิทย์เครื่องสำอาง
5651010252 นางเกสกานดา เชื้อสะอาด ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  5651701296 นางสาวณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ พฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางของสตรีที่ทำงานในสถานบริการในเวลากลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร
5651010253 นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 5751701251 นายเกียรติภูมิ แสงศร สูตรตำรับอิมัลชั่นของน้ำมันงาขี้ม้อน
5651010254 พระธวัชชัย ลาวิชัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701252 นางสาวคนึงนิตย์ ธรรมวงษ์ การสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
5651010255 นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ แนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสด: กรณีศึกษา ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 5751701253 นางสาวชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุล การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
5651010257 นายปัญจพล มโนหาญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  5751701254 นางสาวชนิดา ฉันทวนิชย์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบเล็บชนิดลอกออกได้
5651010258 นางสาวปัญจมา ชอบดี ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 5751701255 นางสาวชลธิชา ปักษี การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์
5651010259 ดาบตำรวจหญิงรัญชน์ ดีไทย การพัฒนาการตรวจหนังสือผ่านแดน: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701259 นางณัฐิกานต์ ศรีสมานไมตรี การพัฒนาเซรั่มกระตุ้นการงอกของคิ้วจากสารสกัดข้าวแดงของไทย
5651010261 นายสมคิด ปัญญานาย การประเมินสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701260 นางสาวณัฐถาภรณ์ เดชบำรุง การพัฒนาเม็ดขัดผิวจากกากเนื้อมะพร้าวและประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651010262 นายสราวุฒิ จำนงค์ทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   5751701264 นางสาวธนัฏฐา สุทธิมาศ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้ารีแพร์
5651010264 พันจ่าโทอนุสร คำวัง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยชุมชน: 5751701265 นางสาวธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ การเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ็อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
5651010266 พระชลายุทธ์ ท้าวมูลละ การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดพระธาตุดอยเวากับตลาดสดนายบุญยืน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  5751701268 นางสาวธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์ การสกัดไขกระบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
5651010268 นางตรีลดา แสงยาอรุณ การเข้าถึงการบริการแจ้งจดทะเบียนการเกิดของเด็กไร้และรัฐไร้สัญชาติ: กรณีศึกษา บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย      
5651010270 นางสาวพัชรี อินทฉิม ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี      
5651010271 พระอธิการภูวไนย จับใจนาย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701274 นางสาวบุญญาณี ศุภผล การศึกษาคุณสมบัติป้องกันแสงแดดของสารสกัดเปลือกมังคุด
5651010272 พระเรืองฤทธิ์ คิดข้างบน ความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 5751701275 นายปฐมพงศ์ มีธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนใบหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว
Logistic 5751701276 นางสาวปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม การพัฒนาสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651209255 นายขวัญพล เสนาะเมือง  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน  ของยาสูบพันธ์เวอร์ยิเนียในตำบล โป่งงาม อำเภอ   5751701278 นางสาวปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5651209301 นางสาวอัมพิกา อินทะนิล  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา 5751701281 นางพัชรี วงศ์ประทีป การพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าที่มีสารสกัดเปลือกมังคุด
5651209302 นายอิศรา ธนะ การจัดการคลังสินค้าปลาทูแช่แข็งโดยใช้ EOQ กรณีศึกษาร้านจุมพลห้องเย็น 5751701282 นางสาวพัชวรรณ ชูศิลป์กุล การพัฒนาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในตำรับเจลแต้มสิว
5751209251 นายกฤตภาส ปานทอง การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าของการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 5751701289 นางสาววชิราภรณ์ ภักดี การพัฒนาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
5751209253 นางสาวเกวลิน รอดเจริญ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ ของโรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 5751701290 นางสาววรรณนภา การภักดี การศึกษาประสิทธิภาพไวเทนนิ่งครีมที่มีสารอัลฟาไบซาบอรอล
5751209255 นายเจษฎา เนตรสว่าง การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวของธุรกิจส้ม อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 5751701293 นางสาวศุภางค์ จำเนียรกุล Development of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products
5751209256 ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ คณโฑเงิน การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา บริษัท 5751701295 นางสาวสุชาดา สมรัตน์ การพัฒนาสารสกัดตะไคร้เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5751209257 นางสาวฐิติพร วีรศิริกุล การศึกษาทางเลือกในการขนส่งรถจักยานยนต์ไปยังเมืองลา ประเทศเมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท AA จำกัด 5751701297 นางสาวอตินุช จุ่งพิวัฒน์ การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
5751209260 นายพงศ์คณิน จิรขจรชัย การศึกษาปัจจัยการเลือกที่ตั้งจุดรับซื้อน้ำยางพารา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย 5751701298 นางสาวอิสราภรณ์ มณีวงษ์ การพัฒนาสารสกัดว่านกาบหอยเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
5751209265 นางสาววิลาสินี ธารธีรวัฒน์ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ธุรกิจวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา Anti-Aging
5751209267 นางสาวสิวลี เนียมศิริ การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อการส่งออก ในเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขง (ลาวตอนเหนือ) 5652003257 นางณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดภาวะการอักเสบเและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน
5751209268 นายสุรเชษฐ์ อุตรพงศ์ การศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าในการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 5652003264 นางสาวปิยนุช สนิ การศึกษาประสิทธิผลการลดริ้วรอยของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ VITIS VINIFERA CV.RIBIER ในรูปแบบนา
MBA 5652003271 นางสาวภมรมาส กลับเผื่อน การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (VITIS VINIFERA CV. RIBIER) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น ต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสาสมัคร
5651203282 นายอานนท์ ปฐมานนท์ กลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟคั่ว จากมุมมองของผู้บริโภค 5652003272 นางสาวภัทรา วาณิชวศิน ผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในผู้ที่สูบบุหรี่
5751203254 นางสาวจำปี บดกระโทก การศึกษาปัจจัยการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในจังหวัดเชียงราย 5652003278 นางสาววานิสสา อัศวศิริโรจน์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยโอ๊ต เบต้ากลูแคนในผู้ที่มีภาวะอ้วน
5751203255 นายชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์ แนวทางในการพัฒนาทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5652003284 นางสาวเสาวลักษณ์
กิติยามาตย์
ผลของยาไทยตำรับยาหอมเทพจิตรต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ
5751203258 นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 5752003259 นางสาวชลิดา เถาว์ชาลี การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขน และการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง
5751203264 นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญธรรม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจสินค้าชุดพื้นเมืองของกลุ่มผ้าปักพื้นเมืองล้านนา (ชุมชนบ้านไม้ลุงขน) 5752003263 นางสาวดวงพร บุญช่วย ผลของชาเขียวมะลิต่อการลดความเครียดในผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิกฤต
5751203265 นางสาวปรียาพร เยาว์ธานี การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีนตอนใต้ (ยูนนาน)  5752003267 นางสาวนรีรัตน์ อรุณเลิศศิริ ผลของโกรทแฟคเตอร์ที่มีต่อการยับยั้งเซลล์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณใบหน้า
5751203266 นายปวีร์ ศรีดุลยพินิจ การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอเชียงของ 5752003294 นายเอกพงษ์ กาชัย การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มเครื่องดื่มชานมผสมเบต้ากลูแคนจากรำข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี 
5751203267 นางสาวพรทิพย์ อินทรพรอุดม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      
5751203270 นางสาววราภรณ์ อัศวแสงสกุล แนวทางการตลาดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ      
5751203273 นางสาววันวิสาข์ จักรสาร แนวทางการพัฒนาการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย       
5751203277 นางสาวสุมลทิพย์ บัลลังโพธิ์ แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน      
5751203279 นางสาวเอมฤดี เทพมณี การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของธุรกิจ สถานตรวจสภาพรถในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย      
5751203280 MISSLATTANA BOUNKHAM ทัศนคติของคนวัยทำงานที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์      
5751203281 MR.THANSAMAI VORRAVONG ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตนครหลวงเวียงจันทน์      

 

 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851006259 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS PHYNA NUON

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851407001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกฤติยา บุญรอด
2 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. MUHAMMAD RAFIQ NAILUN
3 5951407005 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุรีย์พร สุขพร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

      

 

     เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคาร E-Park ห้อง ES1-518

     ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีท่าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ

     ก่อนปิดท้ายด้วยการพาคณาจารณ์และนักศึกษาใหม่ไปเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทอง และศูนย์จีน ตามลำดับ

 

 

...........

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

 

หน้าที่ 47 จาก 50
Top