All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร M-square มฟล. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้หัวข้อ “The first national conference on health sciences research and innovation: Knowledge transformation toward Thailand 4.0”

     รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ทั้งด้านงานวิจัยและด้านงานบริการต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. Complementary and alternative

2. Movement sciences and therapy

3. Public Health and Nursing science

4. Health Innovations

การระชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ ดังนี้

 1. “Challenges of WHO-Thailand in thai Health System Development under Thailand 4.0 Era” โดย Dr.Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand

 2. “Innovation for Health Science” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 3. “Indigenous Health, Health Systems and the Health Equity” โดย Prof.Dr.Bruce A. Wilcox, Senior Research Director and Founder, Global Health Asia Institute

 4. “Research Methodology: Mixed Methods and Cluster Rct” โดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

     นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6821 หมายเลขโทรสาร 0-5391-6821 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้ที่ http://sites.google.com/a/mfu.ac.th/hsresearch2017/home

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์: +66(0) 5391 6821, +66(0) 5391 6823
Fax: +66(0) 5691 6821
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cinque Terre alt=


วัตถุประสงค์ (Objectives)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

รูปแบบการจัดงาน (organize)

 • นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
 • การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์
 • การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ
 • การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

 

กำหนดการส่งผลงานวิชาการ (Submission Schedule)

 1. ขยายเวลารับสมัครถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • วันสุดท้ายของการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน พร้อมไฟล์บทคัดย่องานวิจัย
 1. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract) ของงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 1. วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • ชำระค่าลงทะเบียนพร้อม Fax หลักฐานการโอนเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vet.cmu.ac.th/conference2017/index.html

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951407007 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. HABIB ULLAH

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5951108001 ปริญญาโท (แผน ก2) นายกฤษณภัทร หย่อมทอง
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

 
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์ด้านล่างครับ

http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/239-statistic-6th-2561.html

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 2

ครั้งที่ 1/2560

 

หน้าที่ 44 จาก 50
Top