All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 3)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. PRAKASH GHIMIRE

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวนัส ศรีมหาราช

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

 

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้

  1. เทคโนโลยียานไร้คนขับ
  2. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
  4. เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
  5. เทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เลขที่ 47/433 หมู่ 3 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

 

 

ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ  งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-7798 และ 0-2141-7681 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562

(สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

(สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 2

ปีการศึกษา 2/2562

 

หน้าที่ 5 จาก 46
Top