All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563

 

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E4-A 614 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ห้องอโศกมนตรี กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

  

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ASEAN+ONE SCHOLARSHIP"

ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ประจำปีการศึกษา 2565

 

       ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN + ONE Scholarship”

ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

 

       โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1509, 1512 หรือ 0-2247-9547 (สายตรง) อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564

 

>>รายละเอียดแนบ 1

>>รายละเอียดแนบ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564

 

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564

จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคi

     2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

     3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

     4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอ้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคที่ติดต่ออังพึงรังเกียจ

 

การรับสมัคร

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ BAM กำหนด ได้ที่ www.bam.co.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชั้น 11 อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2267-1900 ต่อ 2741, 2742

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564

 

 ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หัวข้อ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

     Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
     Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

     โจทย์
     การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล แล้วสร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation platform) ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้กลไกพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีการยอมรับ ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย
    1) การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ/เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้างLearning and Innovation platform
    2) ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ถ่ายทอดความรู้ไปสู้ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
    เป้าหมาย
    1) 500 ตำบล
    2) นวัตกรชาวบ้าน 1,000 คน/ปี
    3) รูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 -  24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.) โดยยื่นข้อเสนอผ่านระบบ  NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th)
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nxpo.or.th/A/ หรือ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (nrct.go.th) และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากท้ายล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนักวิจัย PMU A

ประกาศทุน ชุมชนนวัตกรรม

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มชุดโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับบนความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ ป.ป.ช.


โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความและส่งบนความออนไลน์ได้ทาง https://e-journal.nacc.go.th/login

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและหปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๘

 

ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
 
สำนักงาน ป.ป.ช. โดย กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจัดส่งบทความใน Online Submission ได้ที่ https://e-journal.nacc.go.th/login
 
โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission เท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818

 

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022)

ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf
2.ประกาศทุน 10th call e-AIS JRP โรคติดเชื้อ.pdf
3.guideline_10th_health_final.pdf
4.applicationform_10th_health_Final.docx
5.แบบบฟอร์มสรุปโครงการ e-asia.docx
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง 10th e-asia jrp.doc

 

 

 

หน้าที่ 3 จาก 59

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top