All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)”

ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร 

ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564 โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี

3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เป็นครู/อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน

5. มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันเพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาได้

7. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fulbrightthai.org/programs/2022tea/

และยื่นใบสมัครออนไลนได้ที่ https://fulbright.irex.org

ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามคุณสายทิพย์ วอทอง ได้ที่หมายเลข 0-2285-0581-2 ต่อ 107 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมกว่า 25 ทุน

 

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics   

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

   1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

   2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

   3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

   4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

   5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

   6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

   7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6

   8. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป

   9. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโต เป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

   1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

   2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

   5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK

   6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)

   7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

   8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

   9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7

   10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564  สมัครออนไลน์คลิก

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน

 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564

 

สาขา MBA, Finance, Financial Engineering จำนวน 5 ทุน
สาขา Business Data Analytics ณ สถาบันต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย เป็นโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สำหรับผู้สมัครสาขา Business Data Analytics
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration, Finance และสาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด
– กรณีเป็นพนักงานธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ไม่จำกัดสัญชาติ และต้องสามารถทำงานในประเทศไทย


1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)


1.3 ผู้สมัครทุนต่างประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– IELTS อย่างน้อย 6.0 โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร


1.4 ผู้สมัครที่เลือกรับทุนสาขาวิชา Business Data Analytics ต้องมีผล GRE อย่างน้อย 312 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด


1.5 เป็นผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย


1.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด


1.7 ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

เงื่อนไขในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


2.2 กรณีที่ผู้รับทุนเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยจะได้รับเงินเดือน เงินได้ต่างๆ ระหว่างศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่อง


2.3 การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น


2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชา ตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้


2.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร


2.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน และทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หลังจากจบการศึกษา ฝึกงานหรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”


2.7 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆ ที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูง
กว่าทุนที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02 470 3124/ 0 2470 3172 หรือส่ง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ IQ & 4Q ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก.

เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 • เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน) 
 • ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส 
 • ที่พักราคาพิเศษโดย Campus France ในการดูแลจัดหาที่พัก 
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
 • คอร์สอบรมภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link เพิ่มเติมด้านล่าง โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน พร้อมสแกนไฟล์เป็น PDF กลับมายัง วช. ทางเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศสจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลไปยังผู้สมัครโดยตรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 4 อาคาร วช 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


ผู้ประสานงาน : คุณปิติ ดุรงคเดช โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 424

 

คลิก!! เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
        6151701294  นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี

 การตั้งตำรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร

 FORMULATION OF PERFUME FOR WOMEN IN BANGKOK

           
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
       6152003265  นางสาวณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH

THE ANTIOXIDATION CAPACITY OF VITAMIN C 3.00% IN COMBINATION WITH RESVERATROL 0.05%VERSUS VITAMIN C 3.00% AND RESVERATROL 0.05% MEASURED BY DPPH ASSAY

           

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์      
           
           

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 และ 

Academic English for Graduate Studies 2 (AE1/AE2)

ครั้งที่ 2/2563

       

 

 

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 67
Top